XXXI KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH
Ciechocinek, 7 - 9 maja 2014 r.
   
  XXXI KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają uprzejmie do wzięcia udziału w dorocznym spotkaniu toksykologów sądowych, które odbędzie się w hotelu „Villa Park” w Ciechocinku (adres: ul. Warzelniana 10, 87-720 Ciechocinek; http://www.villapark.pl).


DYLEMATY I KONTROWERSJE W OPINIOWANIU DLA POTRZEB WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Sporządzanie opinii przez biegłych na potrzeby postępowania sądowego jest złożonym zagadnieniem. Z jednej strony opiniujący musi posiadać wiadomości specjalne, czerpać z wiedzy i własnego doświadczenia, a z drugiej musi brać pod uwagę uregulowania prawne i praktykę sądową i w tym kontekście przedstawiać uzyskane wyniki badań. Rodzi to szereg problemów, ponieważ nierzadko zapisy ustawowe nie mają pełnego oparcia w wynikach badań naukowych. Przykładem może być ustawowo przyjęty próg dla stanu nietrzeźwości, jednakowy dla wszystkich osób, podczas gdy z medycznego punktu widzenia osłabienie sprawności psychomotorycznej zależy od szeregu czynników i określenie wpływu alkoholu na zdolność prowadzenia pojazdu wymagałoby indywidualnej oceny, co nie jest możliwe w praktyce. Podobna sytuacja występuje w odniesieniu do środków działających podobnie do alkoholu, dla których wprowadzane są odpowiednie progi dla stanów „po użyciu” i „pod wpływem”. Z powyższych względów Organizatorzy postanowili poświęcić główne sesje Konferencji debacie na temat dylematów i kontrowersji w opiniowaniu dla sądów, a także prokuratur i policji.

Uczestnicy Konferencji będą również mieli możliwość przedstawienia doniesień z prowadzonych badań naukowych oraz ciekawych przypadków z praktyki opiniodawczej.

Analogicznie jak w ubiegłych latach, przed oficjalnym rozpoczęciem Konferencji zaplanowano warsztaty metodyczno-analityczne.

Ponadto, Konferencji towarzyszyć będzie spotkanie Grupy Roboczej ds. Toksykologii Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.

Organizatorzy bardzo serdecznie zapraszają do aktywnego udziału w XXXI Konferencji Toksykologów Sądowych.

Ostatnia modyfikacja: 17.03.2014   Instytut Ekspertyz Sądowych  góra powrót